NIEUWE MOBILITEITSDIENST: SCHADE ALERT!

Een aanrijding of een ongeval komt altijd onverwacht. Tegen de financiële risico’s van een dergelijke onzekerheid, moet je je als eigenaar van een motorvoertuig volgens de wet ‘verzekeren’.

WAT IS EEN VERZEKERING EIGENLIJK VOLGENS DE WET?

Burgerlijk Wetboek 7 artikel 925.1:
Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. Zij is hetzij schadeverzekering, hetzij sommenverzekering.

GEEN EERLIJK VERHAAL!

Bij een aanrijding tussen twee motorvoertuigen, en dan met name wanneer de benadeelde WA verzekerd is, speelt de discussie zich af tussen twee ongelijke partijen. De machtige verzekeraar tegen de, vaak particuliere, benadeelde. Nadat er een aanrijding is geweest tussen twee motorvoertuigen, betaalt de veroorzaker de schade van de benadeelde. De benadeelde krijgt dan te maken met de verzekeraar van de veroorzaker. De verzekeraar heeft veel ervaring met dergelijke situaties en is daardoor veel machtiger dan de benadeelde die op dit vlak veel minder expertise heeft.

WAT DAN EIGENLIJK HET PROBLEEM?

Je kunt je afvragen waarom het eigenlijk een probleem is dat de afwikkeling gebeurt met een grotere machtige verzekeringsmaatschappij. Dit is ook niet per definitie een probleem, maar er zijn wel degelijk bepaalde risico’s, zoals:
• Waardevermindering van de auto, omdat de auto een schadeverleden krijgt.
• Onnodige vertraging van het expertiseproces, waardoor het schadeherstel langer duurt dan wenselijk. En mogelijk dus ook onnodig veel huurkosten voor de vervangende auto.
• Geen onafhankelijke schade-expertise, rekenend in het voordeel van de verzekeringsmaatschappij.
• Geen schadeherstel volgens fabrieksvoorschriften, afwijking van de voorgeschreven werkmethoden en/of niet gebruik van originele nieuwe onderdelen.
• Vertraging van de uitbetaling van het vastgestelde schadebedrag.

DE OPLOSSING: SCHADE ALERT!

Om de afhandeling van de schade beter te laten verlopen, kan vanaf nu de hulp worden ingeroepen van Schade Alert. “Schade Alert stelt zich op het standpunt, en zo is het ook bedoeld, dat de schadeafwikkeling moet plaatsvinden tussen veroorzaker en benadeelde. Gewoon op basis van redelijkheid en billijkheid. We blijven ons daarbij richten op het principe dat de veroorzaker schadeloosgesteld wordt door zijn verzekeraar. De veroorzaker is aansprakelijk en zijn verzekeraar ‘beschermd’ hem tegen de financiële consequenties.” [Frank Bolsenbroek, 28-02-2019]

MEER INFORMATIE